Zero Gravity B.V., diens werknemers en/of (sub)contractors, hierna te noemen “ZGDRONE”, zullen:

1. … te allen tijde zorg dragen voor een deugdelijke actieve beveiliging van haar computer apparatuur en IT infrastructuur, inclusief maar niet beperkt tot up-to-date antivirus, (persoonlijke) firewall, Intrusion Prevention System, anti-malware, de meest recente patches en daar mogelijk gebruik maken van beveiligde email communicatie en beveiligde bestandsuitwisseling.

2. … te allen tijde onthouden van het bezigen van activiteiten die de databescherming, de algemene belangen en reputatie van ZGDRONE en diens partners en/of klanten op enerlei wijze zouden kunnen schaden, en maximale inspanningen leveren om verlies van data van ZGDRONE en/of diens partners en/of klanten te voorkomen. In dat kader zal ZGDRONE zich confirmeren aan de gedragscodes, huisregels, kledingvoorschriften en andere relevante regels van ZGDRONE en/of diens partners en/of klanten en deze strikt naleven.

3. … te allen tijde de bescherming van internationaal verkondigde mensenrechten actief ondersteunen, uitdragen en naar handelen. Dit omvat maar is niet beperkt tot de fundamentele mensenrechten, sociale gerechtigheid en de culturele diversiteit. ZGDRONE zal zich niet inlaten met activiteiten zoals discriminatie in welke vorm dan ook, kinderarbeid of gedwongen tewerkstelling.

4. … zich te allen tijde onthouden van onethisch gedrag, waaronder afpersing en omkoping, en zich ervoor inzetten om alle vormen van corruptie te voorkomen. Enige vorm van compensatie, beloning, giften of andere voordelen die enige invloed kan hebben op besluitvorming of beeldvorming van ZGDRONE en/of diens partners en/of klanten is strikt verboden.

5. … zich te allen tijde maximaal inspannen om de leefomgeving en het milieu te beschermen. ZGDRONE zal er maximaal naar streven om producten en materialen te recyclen, her-gebruiken of opknappen. ZGDRONE zal zich maximaal inspannen voor het beperken van het uitprinten van documenten en daar waar mogelijk milieu ontlastend papier te gebruiken, alsmede het beperken van gebruik van water, energie en het produceren van afval.

back to top

Ready for take off?

We zijn klaar om voor je op te stijgen.