1 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Wijzigingsdatum: 01-04-2021
Opdrachtnemer: Zero Gravity Drone B.V. (hierna te noemen ZGDRONE)
Opdrachtgever: De wederpartij van Opdrachtnemer
Opdracht: De in onderling overleg tussen Opdrachtgever en ZGDRONE te bepalen werkzaamheden of software en/of hardware leveringen die door de ZGDRONE geleverd moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.

2 ALGEMEEN

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen ZGDRONE en Opdrachtgever(s), waarop ZGDRONE deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met ZGDRONE, waarbij derden betrokken worden.
 3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

3 OFFERTES

 1. Offertes van ZGDRONE zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is gegeven.
 2. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven.
 3. De door ZGDRONE gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij in de offerte anders is aangegeven.
 4. ZGDRONE is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals reis-, verblijfs-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
 5. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is ZGDRONE er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ZGDRONE anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht ZGDRONE niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4 TER BESCHIKKING STELLING VAN INFORMATIE EN MEDEWERKING

Opdrachtgever verstrekt ZGDRONE tijdig alle documenten, informatie en contacten, goedkeuringen die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 1. ZGDRONE voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft ZGDRONE het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit met voorafgaande toestemming van Opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
 3. ZGDRONE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met Opdrachtgever zijn aangegaan.
 4. ZGDRONE is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.
 5. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan ZGDRONE de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Als door ZGDRONE of door ZGDRONE ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6 WIJZING VAN OPDRACHT

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
 2. Wanneer door Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt ZGDRONE de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van Opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan Opdrachtgever in rekening. ZGDRONE mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij Opdrachtgever in rekening brengen.
 3. In afwijking van lid 1. brengt ZGDRONE geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan ZGDRONE kunnen worden toegerekend.

7 CONTRACTDUUR, UITVOERINGTERMIJN

 1. Partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij in de offerte schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet opdrachtgever ZGDRONE dus schriftelijk in gebreke stellen.
 3. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever.

8 TARIEVEN

 1. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt ZGDRONE zijn tarief vast volgens zijn uurtarief.
 2. In het tarief van ZGDRONE zijn inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Eventuele reis- en verblijfkosten declareert hij volgens afspraken in de offerte.
 3. Bij alle offertes brengt ZGDRONE alleen de werkelijk bestede tijd in rekening en bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag, declareert hij na overleg met Opdrachtgever.
 4. Prijzen van geleverde software en Onderhoud en Ondersteuning worden in de offerte gespecificeerd.
 5. Bedragen zijn exclusief BTW.
 6. Als ZGDRONE met Opdrachtgever een uurtarief afspreekt, is ZGDRONE niettemin gerechtigd dit tarief te verhogen zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 7. ZGDRONE mag – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
 8. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag ZGDRONE de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de opdracht annuleren bij een jaarlijkse verhoging van meer dan 10%. Hij mag dit niet, wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet.
 9. ZGDRONE zal Opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief, inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten.
 10. Gaat Opdrachtgever niet akkoord met de door ZGDRONE geplande verhoging van meer dan het maximaal door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorafgaande jaar, dan kan hij binnen twee weken na de kennisgeving ervan, de opdracht schriftelijk annuleren per de in de kennisgeving van ZGDRONE genoemde ingangsdatum van de verhoging.
 11. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever.

9 BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Betaling moet binnen twee weken (14 dagen) na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij in de offerte anders is overeengekomen. ZGDRONE behoud zicht het recht voor de betalingsvoorwaarden tussentijds te wijzigen en zulks bij de Kamer van Koophandel te deponeren.
 2. Bij verlengingen van onderhouds- en ondersteuning contracten van geleverde software en/of hardware dient de betaling van de verschuldigde kosten vóór het verstrijken van de verlenging ingangsdatum voldaan te zijn.
 3. Voor Cloud diensten en cloud based solutions dient de betaling van de verschuldigde kosten vóór aanvangsdatum en of ingangsdatum van de cloud diensten en/of cloud based solutions voldaan te zijn.
 4. Na de vervaldatum is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft ZGDRONE het recht 2% rente te berekenen. ZGDRONE berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat Opdrachtgever verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald.
 5. ZGDRONE heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. ZGDRONE kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. ZGDRONE kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van ZGDRONE op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 7. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door Opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor Opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.
 8. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever.

10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door ZGDRONE geleverde zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, foto’s, 3D-modellen, geografische datasets, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van ZGDRONE totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren.
 3. Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet Opdrachtgever ZGDRONE daarvan zo snel als van hem kan worden verwacht, op de hoogte te stellen.
 4. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek, meteen ter inzage te geven.
 5. De door ZGDRONE geleverde zaken, die volgens lid 1. van dit artikel bepaalde, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht maar nooit als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Wil ZGDRONE zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten uitoefenen, dan geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan ZGDRONE – of door deze aan te wijzen derdenom alle locaties waar de eigendommen van ZGDRONE zich bevinden te betreden om deze zaken terug te nemen.
 7. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever.

11 ONDERZOEK, RECLAMES EN KLACHTEN

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet Opdrachtgever binnen één maand na factuurdatum en uiterlijk binnen twee maanden na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan ZGDRONE. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat ZGDRONE er adequaat op kan reageren.
 2. Als een klacht terecht is, verricht ZGDRONE de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet Opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.
 3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is ZGDRONE aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 15.
 4. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever.

12 OPZEGGING

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ZGDRONE, zal ZGDRONE in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ZGDRONE extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij ZGDRONE anders aangeeft.
 2. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever.

13 OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. ZGDRONE is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst ZGDRONE ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van ZGDRONE kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is ZGDRONE bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ZGDRONE kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ZGDRONE op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien ZGDRONE de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien ZGDRONE tot opschorting of ontbinding overgaat, worden de schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan afgehandeld volgens normale schaderegels van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is ZGDRONE gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is ZGDRONE gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever.

14 TERUGGAVE TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN

 1. Als ZGDRONE aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld, moet Opdrachtgever het geleverde op zijn schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig teruggeven. Komt Opdrachtgever deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Als Opdrachtgever, nadat hij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in gebreke blijft, mag ZGDRONE de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op hem verhalen.

15 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voor aanvaarde opdrachten heeft ZGDRONE een inspanningsverplichting. Indien ZGDRONE aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. ZGDRONE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat ZGDRONE is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. ZGDRONE is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder indirecte schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ZGDRONE aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ZGDRONE toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. ZGDRONE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Als ZGDRONE aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag en in ieder geval het bedrag van de door de assuradeur van ZGDRONE in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 5. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de ZGDRONE of zijn leidinggevenden en ondergeschikten.
 6. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever. ZGDRONE is op geen enkele wijze aansprakelijk voor wijzigingen die de software en/of hardware leveranciers doorvoeren in relatie tot hun producten en/of diensten waaronder maar niet gelimiteerd tot gebruikersvoorwaarden, licentie voorwaarden, End-of-Live (EOL)/End-of-Sales, End-of-Support, support voorwaarden, et cetera.

16 VRIJWARINGEN

Opdrachtgever vrijwaart ZGDRONE voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ZGDRONE toerekenbaar is. Indien ZGDRONE uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden ZGDRONE zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ZGDRONE, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ZGDRONE en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

17 OVERMACHT

 1. Partijen hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.
 3. ZGDRONE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Is ZGDRONE op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

18 GEHEIMHOUDING

 1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
 2. Moet ZGDRONE volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

19 INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

 1. ZGDRONE behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ZGDRONE heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever.

20 GESCHILLEN

 1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation.
 2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

21 TOEPASSELIJK RECHT

Op elke opdracht tussen ZGDRONE en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer Opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

22 WIJZIGINGEN

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.

back to top

Ready for take off?

We zijn klaar om voor je op te stijgen.